उपलव्धि विवरण

समितिको हालसम्मको उपलव्धि विवरण

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले आ.व. २०७०/७१ सम्म गरेका मूख्य मूख्य कार्यहरु

१. झोलुङ्गेपुल निर्माण तथा मर्मत ४८५ वटा करिब ६ लाख ९६ हजार ५ सय ९६ जनता दैनिक लाभान्बित भएका छन् ।
२. बिद्युतीकरण,सोलार र आधुनिक घट्ट १०४ वटा ७४ वटा बिद्युतीकरण वाट १५९२ कि.वा उत्पादन भई १५६५१ घरधुरीका ८४ हजार ३ सय ८९ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् । २६ वटा सोलारवाट ३६.४० कि.वा. बिद्युत उत्पादन भई २६०० घरधुरीका ८ हजार ५ सय ७१ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् । ४ वटा आधुनिक घट्ट निर्माणवाट १३.७३ कि.वा. विद्युत उत्पादन भई ४८८ घरधुरीका ३ हजार ५ सय २५ जनता लाभान्वित भएका छन ।
३ खानेपानी ६२४ वटा करिब २ लाख १४ हजार ९ सय २७ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् ।
४ सिंचाई ४०१ वटा करिब ५ हजार ५ सय ८३ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा उपलब्ध भएको छ ।
५ घोरेटो/मोटर बाटो ३४९ वटा करिब २४८९ कि.मी. बाटो सम्पन्न भई करिब ६ लाख १३ हजार ७ सय ६९ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् ।
६ गुम्बा निर्माण एबं मर्मत २१९ वटा करिब ६० हजार ३ सय बौद्ध धर्मावलम्बीहरु लाभान्बित भएका छन् ।
७ विबिधः(विद्यालय निर्माण तथा मर्मत एवं भौतिक सामाग्री, गोदाम घर, मन्दिर, धर्मशाला, पाटी पौवा, भू–संरक्षण, कुवा, तटबन्धन, बृक्षरोपण, शिबकथ्रोन विकास, स्वास्थ्य, कार्यालय भवन, चरण, पाहुना घर, तुईन,आयमूल कार्यक्रम, उपभोक्ता तालिम, कृषिवन कार्यक्रम, विद्यालय भैतिक सुधार, सामुदायिक कार्यक्रम, पूर्वाधार बिकास, आधुनिक घट्ट, आयबृद्धी तालिम आदि) ६७९ वटा करिब २ लाख ९८ हजार १६ ब्यक्तिहरु लाभान्बित भएका छन् ।
जम्मा २८६१ वटा योजना सम्पन्न भएका ।
शिपमूलक एवं आयमूलक तालिम कार्यक्रम (सिकर्मी, डकर्मी, जडिबुटी, प्रिन्टिङ प्रेस, होटल ब्यबस्थापन, प्लम्बर, सिलाई, रेडियो तथा टि.भी., जुत्ता सिलाई, अप्रेटर तालिम, ग्रामिण स्वास्थ्य तालिम, लामा अगुवाई, बेमौशमी तरकारी खेती तालिम, कर्मचारीको शिप विकास आदि) १२४० जना ब्यक्तिहरु (अधिकांश दलित, जनजाती एवं महिला) ले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले आ.व. २०६८/६९ सम्म गरेका मूख्य मूख्य कार्यहरु

१ झोलुङ्गेपुल निर्माण तथा मर्मत: ४७१ वटा करिब ६ लाख ९३ हजार ९ सय ९६ जनता लाभान्बित भएका छन् ।
२ बिद्युतीकरण,सोलार र आधुनिक घट्ट: ११४ वटा ६९ वटा बिद्युतीकरण सम्पन्न भई १४९२ कि.वा उत्पादन भई १५१५१ घरधुरीका ८२ हजार ३ सय ८९ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् । २६ वटा सोलार सम्पन्न भई ३६.४० कि.वा. बिद्युत उत्पादन भई २६०० घरधुरीका ८ हजार ५ सय ७१ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् । ४ वटा आधुनिक घट्ट निर्माण सम्पन्न भई १३.७३ कि.वा. विद्युत उत्पादन भई ४८८ घरधुरीका ३ हजार ५ सय २५ जनता लाभान्वित भएका छन ।
३ खानेपानी: ६१६ वटा करिब २ लाख १२ हजार ९ सय २७ जनताहरु लाभान्बित भएका छन्
४ सिंचाई: ३९९ वटा करिब ५ हजार ५ सय ७३ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा उपलब्ध भएको छ ।
५ घोरेटो/मोटर बाटो: ३३९ वटा करिब २४२८.१ कि.मी. बाटो सम्पन्न भई करिब ६ लाख ८ हजार ७ सय ६९ जनताहरु लाभान्बित भएका छन् ।
६ बिद्यालय (छाना, भौतिक सामाग्री, छात्राबास): २४६ वटा करिब ९८ हजार ४ सय बिद्यार्थीहरु लाभान्बित भएका छन् ।
७ गुम्बा निर्माण एबं मर्मत: २१९ वटा करिब ६० हजार ३ सय बौद्ध धर्मावलम्बीहरु लाभान्बित भएका छन् ।
८ विबिध:  (गोदाम घर, मन्दिर, धर्मशाला, पाटी पौवा, भू–संरक्षण, कुवा, तटबन्धन, बृक्षरोपण, शिबकथ्रोन विकास, स्वास्थ्य, कार्यालय भवन, चरण, पाहुना घर, तुईन, आयमूलक कार्यक्रम, उपभोक्ता तालिम, कृषिवन कार्यक्रम, विद्यालय भैतिक सुधार, सामुदायिक कार्यक्रम, पूर्वाधार बिकास, आधुनिक घट्ट, आयबृद्धी तालिम आदि) ४१८ वटा करिब १ लाख ५६ हजार ९ सय १६ ब्यक्तिहरु लाभान्बित भएका छन् ।

 
जम्मा:  २८२२वटा

शिपमूलक एवं आयमूलक तालिम कार्यक्रम (सिकर्मी, डकर्मी, जडिबुटी, प्रिन्टिङ प्रेस, होटल ब्यबस्थापन, प्लम्बर, सिलाई, रेडियो तथा टि.भी., जुत्ता सिलाई, अप्रेटर तालिम, ग्रामिण स्वास्थ्य तालिम, लामा अगुवाई, बेमौशमी तरकारी खेती तालिम, कर्मचारीको शिप विकास आदि) १२२८ जना ब्यक्तिहरु (अधिकांश दलित, जनजाती एवं महिला) ले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।