आ.व.०७०/७१ को वार्षिक प्रगति

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र बिकास कार्यक्रम केन्द्रस्तरीय कार्यक्रम भएतापनि यस कार्यक्रम केन्द्र र जिल्लास्तरमा संचालनमा रहेका छन् । केन्द्रस्तरवाट जनशक्ती बिकास, स्तरीय डिजाइन सम्वन्धी कार्य, दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट भए गरेका कार्यहरुको डकुमेन्ट्रि एवं बुलेटिन तयार गरी प्रचार प्रसार, कार्यालय भवनको भौतिक संरचना मर्मत सुधार, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र Logistic Support सम्वन्धी कार्य गर्ने गरिएको र यस्ता कार्यहरुको सेवा आवश्यकता अनुरुप सम्वन्धित जिल्लाहरुमा उपलव्ध भएको छ ।
जिल्लास्तरमा संचालित कार्यक्रमहरु:
* झोलुङ्गेपुल योजना : ५६ वटा (६ वटा सर्भे समेत) संचालन भएकोमा १८ वटा सम्पन्न भएको, २३ वटाको लक्ष्य अनुसार शत् प्रतिशत कार्य भएको, ७ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, ४ वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको, ४ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न १८ वटा झो.पु. वाट ३३४० जना स्थानीय बासिन्दा तथा ४५०० पशु चौपायाहरुलाई दैनिक रुपमा लाभ पुगेको छ ।
* खानेपानी योजना : १७ वटा संचालन भएकोमा १६ वटा सम्पन्न भएको, १ वटाको लक्ष्य अनुसार सत प्रतिशत कार्य भएको । उल्लेखित सम्पन्न १६ वटा खानेपानी आयोजनावाट २९६५ स्थानीय जनताहरुलाई दैनिक रुपमा लाभ पुगेको छ ।
* सिंचाई योजना : ७ वटा संचालन भएकोमा ७ वटा नै सम्पन्न भएको, । उल्लेखित सम्पन्न ७ वटा सिंचाई आयोजनावाट २४.५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगि करिव ३६४० स्थानीय जनताहरुलाई लाभ पुगेको छ ।
* विद्युतीकरण योजना : २२ वटा संचालन भएकोमा ११ वटा सम्पन्न भएको, १ वटाको लक्ष्य अनुसार शत्प्रतिशत कार्य भएको, २ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, २ वटाको वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको, ६ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न ११ वटा विद्युतिकरण आयोजनावाट १६६ कि.वा विद्युत उत्पादन भई १५०० घरधुरीका करिव ७४५३ जनताहरुले विद्युत सेवा उपयोग गर्न पाएको ।
* बाटोे/सडक योजना : ३८ कि.मि. (१० वटा) निर्माण गर्ने लक्ष्य भएकोमा लक्ष्य अनुसार सबै ३८ कि.मि.(१० वटा) बाटो/सडकको निर्माण सम्पन्न भएको । उल्लेखित सम्पन्न बाटो/सडक (३८ कि.मि.) वाट करिब २६५४ स्थानीय जनताहरुलाई दैनिक रुपमा लाभ पुगेको छ ।
* अन्य सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम : २५ वटा (सामुदायिक तथा विद्यालय भवन, बिद्यालय पुस्तकालय तथा फर्निचर, तटबन्धन, जडिबुटी विकास, आधुनिकघट्ट आदि) संचालन भएकोमा २१ वटा सम्पन्न भएको, ३ वटाको लक्ष्य अनुसार शत प्रतिशत कार्य भएको, १ वटा लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको । उल्लेखित सम्पन्न २३ वटा विविध आयोजनावाट करिव १०६७२ स्थानीय जनताहरुलाई लाभ पुगेको छ ।
* समितिको केन्द्रमा कायम रहेको कुल वेरुजु रु. ११,४३,३५३।३६ मध्ये यस आ.व. मा रु. .१,१३,९४७।०० (९.९७५) फछ्र्यौट भएको छ ।