आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम

केन्द्रस्तरीय कार्यक्रम
दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र बिकास कार्यक्रम केन्द्रस्तरीय कार्यक्रम भएतापनि यो कार्यक्रम केन्द्र र २२ दुर्गम जिल्लाहरुमा संचालनमा रहेका छन् । केन्द्रस्तरवाट जनशक्ति बिकास, स्तरीय ड्रईङ्ग, डिजाइन, तालिम एवं अनुगमन तथा मुल्याड्ढन र ीयनष्कतष्अ क्गउउयचत सम्वन्धी कार्य गर्ने गरिएको र यस्ता कार्यहरुको सेवा आवश्यकता अनुरुप सम्वन्धित जिल्लाहरुमा उपलव्ध भएको छ । वार्षिक कार्यक्रममा रहेको आयोजनाहरुको सर्भेक्षण कार्य भएको साथै चालु वर्षको कार्यक्रममा समितिवाट निर्मित ५ वटा जिल्लाका ११ वटा आयोजनाहरुको डकुमेण्ट्रि निर्माण गरी प्रशारण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको । साथै प्राविधिक सामान खरिद, कार्यालय भवन मर्मत सुधार, केन्द्रिय कार्यालय भवनमा सोलार जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र समितिमा कार्यरत १३ जना कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।
जिल्लास्तरमा संचालित कार्यक्रमहरु ः
ड्ड झोलुङ्गेपुल योजना ः ४७ वटा योजना संचालन भएकोमा १३ वटा सम्पन्न भएको, २३ वटाको लक्ष्य अनुसार १०० प्र.श.कार्य भएको, ४ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, ४ वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको, २ वटा अन्य निकायवाट संचालन भएको ,१ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न १३ वटा झो.पु.वाट करिव २०५५ जनताहरु दैनिक रुपमा लाभान्वित भएको
ड्ड खानेपानी योजना ः ११ वटा योजना संचालन भएकोमा ८ वटा सम्पन्न भएको । १ वटाको लक्ष्य अनुसार १०० प्रतिशत कार्य भएको, १ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको र १ वटा को विभिन्न कारणले गर्दा कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न ८ वटा खानेपानी आयोजनावाट १६०० जनताहरु लाभान्वित भएको ।
ड्ड सिंचाई योजना ः २ वटा योजना संचालन भएकोमा २ वटा नै सम्पन्न भएको । सम्पन्न २ वटा सिचाई आयोजनावाट ६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगी करिव १०२० जनताहरु लाभान्वित भएको ।
ड्ड विद्युतीकरण योजना ः १७ वटा योजना संचालन भएकोमा ८ वटा सम्पन्न भएको, ३ वटाको लक्ष्य अनुसार १०० प्रतिशत कार्य भएको, ३ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, १ वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको, २ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न ८ वटा विद्युतीकरण आयोजनावाट १३० कि.वा. विद्युत उत्पादन भै १७७५ घर धुरीका करिव १०५९० जनताहरु लाभान्वित भएको ।
ड्ड घोडेटो÷मोटरवाटो योजना ः ६१ कि.मि (११ वटा ) निर्माण गर्ने लक्ष्य भएकोमा ५५ कि.मि. निर्माण सम्पन्न भएको । उल्लेखित सम्पन्न ५५ कि.मि. घो.वा.वाट करिव ३३३६ जनताहरु लाभान्वित भएको ।
ड्ड विविध योजना ः समितिबाट सन्चालित (विद्यालय भवन, तटवन्धन, आधुनिक घट्ट, जडिवुटी कार्यक्रम तथा सामुदायिक भवन निर्माण, लगायतका) २२ वटा विविध कार्यक्रम संचालन भएकोमा १६ वटा सम्पन्न भएको, लक्ष्य अनुसार ५ वटाको ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएकोे १ वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको । उल्लेखित सम्पन्न १६ वटा विविध आयोजनावाट करिव ४८०० स्थानीय जनताहरु लाभान्वित भएको ।
ड्ड समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा कायम रहेको कुल वेरुजु रु १९९५१६६।– रकम मध्ये यस आ.व.मा रु.१०१०३३४।–(५०.६३ प्रतिशत) वेरुजु फछ्र्यौट भएको ।

१ वार्षिक पूजीगत वजेट रु. ६,४१,९०,०००।–
वार्षिक चालु वजेट रु. ४,६४,३३,००० ।–
जम्मा रु. ११,०६,२३,०००।–

२. वार्षिक पुजिगत खर्च रु. ६,२३,२९,०००।–
वार्षिक चालु खर्च रु. ४,४२,३३,०००।–
जम्मा खर्च रु.१०,६५,६२,०००।–

 आ.व. २०६९।७० को वेरुजु सम्वन्धी विवरण

केन्द्रिय कार्यालयमा रहेको वेरुजु रु. १९,९५,१६६।–
०६९।७० मा भएको वेरुजु फछ्र्यौट रु. १०,१०,६९४।–
वेरुजु फछ्र्यौट ५०.६३ प्रतिशत

नोट ः अन्य २२ दुर्गम जिल्लाहरुको वेरुजुको हकमा सम्वन्धित जिल्लाको जि.वि.स. मार्फत सम्परीक्षण हुने
गरेको ।