आ.व.०६८/६९ को वार्षिक प्रगति

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र बिकास कार्यक्रम केन्द्रस्तरीय कार्यक्रम भएतापनि यस कार्यक्रम केन्द्र र जिल्लास्तरमा संचालन रहेका छन् । केन्द्रस्तरवाट जनशक्ती बिकास, स्तरीय डिजाइन सम्वन्धी कार्य, दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट भए गरेका कार्यहरुको प्रचार प्रसार, तालिम,गोष्ठी एवं अनुसन्धान, अनुगमन तथा मुल्याड्ढन र ीयनष्कतष्अ क्गउउयचत सम्वन्धी कार्य गर्ने गरिएको र यस्ता कार्यहरुको सेवा आवश्यकता अनुरुप सम्वन्धित जिल्लाहरुमा उपलव्ध भएको छ । शिपमुलक कार्यक्रम अन्र्तगत रेडियो, घडी, टि.भि. र मोवाइल मर्मत तालिम १४ जना सहभागिहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । साथै समितिमा कार्यरत १० जना कर्मचारीहरुलाई कम्प्यूटर तालिम प्रदान गरिएको छ ।

जिल्लास्तरमा संचालित कार्यक्रमहरु ः

ड्ड झोलुङ्गेपुल योजना : ५५ वटा संचालन भएकोमा ८ वटा सम्पन्न भएको, २२ वटाको लक्ष्य अनुसार शत् प्रतिशत कार्य भएको, १६ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, ७ वटाको लक्ष्य अनुसार २० देखि ४९ प्र.श. कार्य भएको, २ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न ८ वटा झो.पु. वाट १९३० जनताहरु दैनिक रुपमा लाभान्वित भएको ।

ड्ड खानेपानी योजना : १४ वटा संचालन भएकोमा १० वटा सम्पन्न भएको, १ वटाको लक्ष्य अनुसार सत प्रतिशत कार्य भएको, २ वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्रतिशत कार्य भएको , १ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न १० वटा खानेपानी आयोजनावाट ३२५० जनताहरु दैनिक रुपमा लाभान्वित भएको ।

ड्ड सिंचाई योजना : ४ वटा संचालन भएकोमा ४ वटा सम्पन्न भएको, । उल्लेखित सम्पन्न ४ वटा सिंचाई आयोजनावाट १२.५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगि करिव १३५० जनताहरु लाभान्वित भएको ।

ड्ड विद्युतीकरण योजना : ३१ वटा संचालन भएकोमा १२ वटा सम्पन्न भएको, ८ वटाको लक्ष्य अनुसार शत्प्रतिशत कार्य भएको, ५वटाको लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, ६ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न १२ वटा विद्युतिकरण आयोजनावाट १२० कि.वा विद्युत उत्पादन भई १३०३ घरधुरीका करिव ८२७० जनताहरुले विद्युत सेवा उपयोग गर्न पाएको ।

ड्ड घोडेटो बाटोे योजना : १० कि.मि (३ वटा) निर्माण गर्ने लक्ष्य भएकोमा ६ कि.मि.(२ वटा) निर्माण सम्पन्न भएको । उल्लेखित सम्पन्न घोडेटो वाटो (६कि.मि.)वाट करिब ३९०० जना लाभान्वित भएको ।

ड्ड अन्य विविध कार्यक्रम : आयमूलक कार्यक्रम, सामुदायिक भवन, बिधालय फर्निचर, आधुनिकघट्ट आदि २६ वटा संचालन भएकोमा २२ वटा सम्पन्न भएको, २ वटाको लक्ष्य अनुसार शत प्रतिशत कार्य भएको, १ वटा लक्ष्य अनुसार ५० देखि ९० प्र.श. कार्य भएको, १ वटाको विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार कार्य हुन नसकेको । उल्लेखित सम्पन्न २२ वटा विविध आयोजनावाट करिव ८८९० जनताहरु लाभान्वित भएको ।

ड्ड समितिको केन्द्रमा कायम रहेको कुल वेरुजु रु. १७१८१५६८।०० मध्ये यस आ.ब. मा रु. .१०२११५६३।०० (६०५ वेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।